top of page
Polityka witryny: Polityka witryny

Regulamin i RODO
"Z TECHNIKĄ ZA PAN BRAT"

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.04.2020 roku

 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Platforma “Z TECHNIKĄ ZA PAN BART” jest platformą z materiałami (kursami) online, zorganizowanymi w formie filmów wideo i playlist.

 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy “Z TECHNIKĄ ZA PAN BART”, a także zasady świadczenia tych usług (warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego).

 

Dane identyfikujące usługodawcę. Sposoby porozumiewania się z użytkownikiem.

Platforma “Z TECHNIKĄ ZA PAN BART”  dostępna pod domeną

portal.ztechnikazapanbrat.pl prowadzona jest przez iLutan Łukasz Gawryjołek, NIP: 1180904375, REGON: 013281440, z siedzibą przy Prowansji 6b, 05-500 Józefosław.

Możesz skontaktować się z Usługodawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres: info@ztechnikazapanbrat.pl lub telefonicznie pod numerem: 604196016.

 

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy;

 2. Usługodawca - platforma “Z TECHNIKĄ ZA PAN BART”

 3. Użytkownik lub Usługobiorca lub Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji

 4. Platforma - serwis internetowy pod domeną https://portal.ztechnikazapanbrat.pl/

 5. Umowa - umowa o świadczenie Subskrypcji dostępu czasowego do wszystkich Materiałów płatnych na Platformie (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu

 6. Materiały - darmowe i płatne kursy. Materiały po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta w ramach Platformy.

 7. Konto (Profil) - przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie i zmianę danych użytkownika, dostęp do Materiałów i inne ustawienia.  

 8. Subskrypcja - Usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na czas określony wskazany przed jej zawarciem, na podstawie której Użytkownik ma dostęp czasowy do wszystkich Materiałów dostępnych na Platformie.

 9. Darmowy Okres Próbny - okres, który przysługuje nowym użytkownikom serwisu, do nieodpłatnego korzystania z Materiałów, ograniczony w czasie, lub po obejrzeniu określonej ilości minut, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Uruchomienie okresu próbnego wymaga rejestracje i stworzenie profilu.  

 10. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Subskrypcja, usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów bezpłatnych, usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów płatnych.

 

RODO

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  iLutan Łukasz Gawryjołek NIP: 118-090-43-75, ul. Prowansji 6b, 05-500 Józefosław, e-mail: info@ztechnikazapanbrat.pl

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

 • Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu utrzymania subskrypcji, otrzymywania newslettera, zawierającego informacje o portalu, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, username.

 • Podanie danych jest konieczne, jeśli chce Pani/Pan korzystać z zawartości portalu i otrzymywać NEWSLETTER. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres subskrypcji, jednakże nie dłużej niż do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na jego otrzymywanie.

 

5. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane są przechowywane na serwerach firmy Wix.com na której jest uruchomiona platforma “Z TECHNIKĄ ZA PAN BART”. 

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Usługodawca uruchomił platformę na systemie oferowanym przez portal Wix.com. Wix.com odpowiada za proces subskrypcji, przechowywania danych i ich bezpieczeństwa. Pełny regulamin Wix.com znajduje się pod adresem: https://pl.wix.com/about/privacy, https://pl.wix.com/about/terms-of-use

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenie takie jak wspierane smartphone’y i tablety (urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu), przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail.

 2. Do korzystania z Platformy wymagana jest przeglądarka stron WWW: Google Chrome lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji.

 3. Usługobiorca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które jest niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.

 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 5. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Usługodawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Usługodawcy.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy.  

 

Usługi. Główne cechy świadczenia

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. utworzenie i prowadzenie Konta;

 2. umożliwienie Użytkownikowi odtwarzania Materiałów;

 3. umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne).

 

Konto

 1. W celu możliwości skorzystania ze wszystkich dostępnych Materiałów w ramach Subskrypcji lub Darmowego Okresu Próbnego konieczna są rejestracja na Platformie i utworzenie Konta.

 2. Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia okresu próbnego lub wykupienia subskrypcji.

 3. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Wypowiedzenie umowy następuje przez dobrowolne usunięcie konta użytkownika z profilu. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni od wykonania akcji.

 5. Korzystanie z zamieszczonych na Platformie darmowych Materiałów nie wymaga zawierania Umowy o utworzenie i prowadzenie Konta.

 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego Konta osobom trzecim.

 7. Użytkownik nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.

 8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.

 10. Dostęp do Materiałów płatnych Użytkownik otrzyma po zawarciu Umowy na świadczenie Usług w ramach Subskrypcji lub Umowy o świadczenie Usług w ramach Darmowego Okresu Próbnego. Przy zawieraniu jednej z tych Umów, a po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik może przejść proces rejestracji i założyć Konto. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umowy o utworzenie Konta bez zawierania Umowy o świadczenie Usług.

 11. Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na stronie platformy i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne. Usługodawca zachęca Użytkowników do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).

 12. W przypadku zaistnienia podejrzeń u Użytkownika, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Użytkownika podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów płatnych.

Subkrypcja.

Formularz subkrypcji na zakup dostępu do materiałów na czas określony

 1. Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Subskrypcja dostępu do wszystkich dostępnych na Platformie Materiałów przez czas określony w Formularzu Subskrypcji przed zawarciem Umowy.

 2. Użytkownik w celu zawarcia Umowy korzysta z Formularza Subskrypcji. 

 3. Złożenie zamówienia na usługę Subskrypcji następuje po zaakceptowaniu przy składaniu zamówienia Regulaminu oraz opłaty subskrypcji. W Formularzu Subskrypcji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, oraz ewentualnie Numeru telefonu, Adresu do faktury, Danych Karty Płatniczej jeśli decyduje się na zakup z pomocą Karty.

 4. Usługa Formularz Subskrypcji świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na usługę Subskrypcji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.

 5. Użytkownik w celu zawarcia Umowy na świadczenie usług Subskrypcji powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej.

 6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Subskrypcji.

 7. Usługodawca może anulować zamówienie w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy zamówień składanych przez Konsumentów.

 8. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Subskrypcji oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny (pierwszej płatności odnawialnej) przez Użytkownika jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług Subskrypcji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do Materiałów płatnych na Platformie przez czas określony przy zawieraniu Umowy, wyłącznie do użytku domowego, wyłącznie przez kupującego, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).

 9. Jeśli przedmiotem zawarcia Umowy o świadczenie Usług Subskrypcji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do Materiałów płatnych na Platformie przez czas określony przy zawieraniu Umowy są prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania oraz prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania musi zostać zawarta inna umowa po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą. 

 10. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Subskrypcji poprzez wybranie przycisku Anuluj Subskrypcję w profilu.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych treści. 

Zakupy w sklepie

Ceny dodatkowych produktów -aplikacji widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, gdyż są to produkty cyfrowe udostępniane po zapłacie przez odpowiedni link. Dostawa, przysyłka nie jest wymagana.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie sposoby płatności, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Płatności odnawialne za subskrypcję i szybkie płatności

 1. W przypadku zawarcia Umowy przy pomocy Formularza Subskrypcji na czasowy dostęp do Materiałów płatnych (Subskrypcja) uruchomione zostaną płatności odnawialne, które będą pobierane z Karty lub konta PayU Użytkownika na zasadach szczegółowo określonych przed zawarciem ww. Umowy. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć w Profilu.

 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z płatności odnawialnych, wyłączając je w Profilu

 3. Użytkownik może zmienić metodę płatności odnawialnej w Profilu na Koncie w zakładce Abonament i Faktury

 4. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych, Użytkownik zachowuje dostęp do opłaconych wcześniej Materiałów w ramach Subskrypcji, do wszystkim Materiałów na Platformie na czas, który został wcześniej opłacony.

 5. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana, podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w Profilu Użytkownika.

 6. Użytkownik może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili przywrócić płatności odnawialne na Koncie.

 7. Szybkie płatności umożliwiają zakup z pomocą ostatnio wybranej formy płatności, która zostaje zapamiętana na Platformie.

 

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie Materiały, a także grafiki, loga oraz inne elementy wyświetlane na Platformie i dające się pobrać z Platformy, stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Platformą.

 4. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów uzyskanych na platformie, w szczególności plików źródłowych, plików kursów, materiałów dodatkowych. Możliwe jest osadzanie linków prowadzących do treści umieszczonych na platformie.

 5. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia, a także wysuwać roszczenia przewidziane przepisami prawa.

 6. W ramach Platformy działają mechanizmy zabezpieczające przed rozpowszechnianiem i nieautoryzowanym dostępem do Materiałów. Są to mechanizmy między innymi monitorowania adresów IP Użytkowników, Kont i powiązanych adresów email oraz inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Każdy Materiał zawiera zaszyfrowane informacje o jego Użytkowniku, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad Regulaminu.

 

Obsługa platformy, reklamacje 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą:

  1. podanego kontaktu na początku umowy

  2. lub przez formularz znajdujący się na stronach platformy

 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.

 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

 4. Usługodawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w przypadku powstania ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem Użytkownik może wykorzystać platformę ODR do ich rozstrzygania. Oto adres łącza elektronicznego do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

 

Polityka cookies

Polityka plików “cookies” serwisu portal.ztechnikazapanbrat.pl

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowaniezawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Odpowiedzialność

    1    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Subskrypcji spowodowaną: działaniem siły wyższej, awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta,  jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z Internetem

    2    Usługodawca prezentuje w filmach wideo i w innych materiałach zamieszczonych na portalu rozwiązania wymagające posługiwania się narzędziami oraz kontakt z prądem elektrycznym. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki i efekty wynikające z braku wiedzy lub niewłaściwego stosowania urządzeń w tym przepalenia urządzeń, zwarć elektrycznych czy porażeń elektrycznych. 

 

 

Postanowienia Końcowe

 1. Użytkownik lub Usługobiorca lub Subskrybent oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Usługodawcy o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny w Warszawie.

bottom of page